preskoči na sadržaj

Osnovna škola "Dobriša Cesarić" Osijek

Login
Kalendar
« Prosinac 2020 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
Prikazani događaji

e-Dnevnik

Udžbenici

Školski autobus

Školsko zvono

                      

Radovi učenika


Video kutakLiterarni radovi   


 

 

Dobriša Cesarić

Dvije pjesme o zimi

Balada iz predgrađa

 

Pitanja i odgovori
 Naslov: FAQ

  • Naj 10 pitanja

  • Nedavna pitanja

  • Arhiva pitanja
Forum
Učitavanje RSS feeda je završilo s greškom: nema podataka
Brojač posjeta
Ispis statistike od 28. 8. 2017.

Ukupno: 158433
Danas: 230
Natjecanja


Natjecanja

Popis lektire 

       

Školska kuhinja

Jelovnik školske kuhinje


 

Edukativni linkovi

 


Matematika je zabavna

 

 

 

Natječaji
Natječaj
Marija Stjepanović / datum: 10. 11. 2020. 15:18

Na temelju članka 107.  i 114. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne
novine, broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19. i 64/20.),  V.d. ravnatelja Osnovne škole  Dobriša Cesarić, Osijek  objavljuje

NATJEČAJ
za popunu radnih mjesta

 • UČITELJ/ICA  RAZREDNE NASTAVE – 1 (jedan) izvršitelj, puno određeno radno vrijeme,
 • UČITELJ/ICA  MATEMATIKE, 1 (jedan) izvršitelj, puno određeno radno vrijeme,
 • UČITELJ/ICA TJELESNO-ZDRAVSTVENE KULTURE, 1 (jedan) izvršitelj, puno određeno radno vrijeme.

UVJETI za zasnivanje radnog odnosa:

Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa kandidati trebaju ispuniti i posebne uvjete: poznavanje hrvatskog jezika i latiničnog pisma i odgovarajuću vrstu i razinu obrazovanja iz članka 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

ROK za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Kandidati će biti  obaviješteni o izboru  na web stranici škole u roku trideset  (30)  dana od dana donošenja odluke o izboru.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Kandidat koji ostvaruje  pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, broj 121/17.) uz prijavu na natječaj dužan  je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve dokaze o ostvarivanju prava prednosti prilikom zapošljavanja iz članka 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, navedenim na stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja poveznica: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju u prema  članku  9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, broj 157/13., 152/14. i 39/18.) dužan  je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao  i dokaz o  invaliditetu.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju  u skladu s člankom  48.f  Zakona o zaštiti civilnih i vojnih invalida rata  (Narodne novine, broj 33/92., 57/92., 77/92., 27/93., 58/93., 2/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01., 103/03. i 148/13.) dužan  je uz prijavu priložiti sve dokaze  o ispunjavanju traženih uvjeta i potvrdu o statusu vojnog/civilnog invalida rata i dokaz o tome na koji je način prestao radni odnos.

Uz  pisanu  i  vlastoručno  potpisanu  prijavu  na  natječaj  kandidati  su   obvezni  priložiti  slijedeću dokumentaciju:

 • životopis
 • dokaz o državljanstvu
 • diplomu o stečenoj stručnoj spremi
 • potvrdu  o evidentiranom  radnom stažu
 •  uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak  za neko od kaznenih djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj  i srednjoj školi , ne starije od 6 mjeseci od dana objave natječaja

Priložene isprave dostavljaju se  u  neovjerenom presliku  uz obvezu  kandidata da nakon  izbora dostavi izvornike isprava.

Pisane prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju  uvjeta iz natječaja  dostaviti  na adresu:                  Osnovna  škola  Dobriša Cesarić,  Neretvanska 10, 31000 Osijek     s naznakom    „ za natječaj“.

                                                                                                V.d. Ravnatelja
Marin Božić,  prof.

 

KLASA: 112-07/20-01
URBROJ: 2158/21-20-406
Osijek,  10. studenog  2020.

Natječaj  je  objavljen na mrežnoj stranici  Osnovne  škole Dobriša Cesarić Osijek i oglasnoj ploči Škole, te mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 10. studenog i traje do 18. studenog 2020. godine.


[OPŠIRNIJE]Natječaj
Marija Stjepanović / datum: 9. 11. 2020. 15:29

Na temelju članka 107.  Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/08., 86/09, 92/10,105/10.,90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17  i 68/18, 98/19 i 64/20),  V.d. ravnatelja Osnovne škole „Dobriša Cesarić“ Osijek, Osijek, objavljuje

NATJEČAJ

za prijem osobe u provedbi mjere „Stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništva“ čiji je nositelj Hrvatski zavod za zapošljavanje, a korisnik u području obrazovanja Ministarstvo znanosti i obrazovanja 
 

STRUČNI SURADNIK/CA – psiholog – puno radno vrijeme, u trajanju od 12 mjeseci

 • 1 izvršitelj

​UVJETI za zasnivanje radnog odnosa: 

uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa kandidati trebaju ispuniti i posebne uvjete:

poznavanje hrvatskog jezika i latiničnog pisma i odgovarajuća vrsta i razina obrazovanja iz članka 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Osoba se može primiti ako je: nezaposlena bez staža osiguranja u obrazovnoj razini iz područja obrazovanja, prijavljena u evidenciji nezaposlenih

 Uz pisanu i vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj  kandidati su obvezni priložiti:
- životopis,

- dokaz o državljanstvu  (preslika osobne iskaznice ili putovnice ili domovnice),

- dokaz o odgovarajućoj vrsti obrazovanja (preslika diplome o završenom studiju),

- dokaz nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za neko od   kaznenih  djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od mjesec dana od dana objave natječaja),

-dokaz da se nalazi u evidenici nezaposlenih osoba pri Hrvatskom zavodu za zapošljavanje

- dokaz da nema staža osiguranja u obrazovnoj razini iz područja obrazovanja (elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, ne stariji od osam dana od dana objave natječaja)

Isprave se prilažu  u  neovjerenoj preslici i ne vraćaju se kandidatu nakon završetka natječajnog postupka, uz obvezu izabranog kandidata da nakon izbora dostavi izvornike isprava.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.
Osoba koja ne podnese pravovremenu i potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja ne smatra se kandidatom  prijavljenim  na natječaj i ne obavještava se o razlozima zašto se ne smatra kandidatom  natječaja.

Na natječaj se mogu  javiti osobe oba spola. Izrazi koji se koriste u natječaju, a imaju rodno značenje koriste se neutralno i odnose se jednako na muške i na ženske osobe.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti sve propisane dokaze prema posebnom zakonu i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se u prijavi na natječaj poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, broj 121/2017.) dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta navedenih u članku 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, navedenim na stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, broj 157/13., 152/14  i 39/18, 32/20) dužan  je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta,  kao i dokaz o statusu osobe s invaliditetom.
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 48.f  Zakona o zaštiti civilnih i vojnih invalida rata (Narodne novine, broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13) dužan je uz prijavu priložiti sve dokaze o ispunjavan ju traženih uvjeta,  potvrdu o statusu vojnog/civilnog invalida rata i dokaz o tome na koji je način prestao radni odnos. 

Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja  te čije su prijave pravodobne i potpune provest će se postupak vrednovanja sukladno Pravilniku o vrednovanju kandidata za zapošljavanje u OŠ „Dobriša Cesarić“ Osijek.
O rezultatima natječaja kandidati  će biti  obaviješteni  na mrežnoj stranici škole u roku 15 dana od dana donošenja odluke o izboru kandidata.
Prijavom na natječaj kandidati su izričito suglasni da OŠ „Dobriša Cesarić“ Osijek, može koristiti, prikupljati, čuvati i obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji reguliraju zaštitu osobnih podataka.        

Prijave dostaviti na adresu OŠ „Dobriša Cesarić“ Osijek, Neretvanska 10 , 31000 OSIJEK s naznakom «Za natječaj»

Natječaj je objavljen na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči škole i mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog Zavoda za zapošljavanje dana  9.  studenog  2020. godine i traje do 17. studenog 2020. godine.

V.d. Ravnatelja
Marin Božić

KLASA:112-01/20-01-01                                                                               
URBROJ:2158/21-20-405                                                                                     
U Osijeku 9.11.2020.

 


[OPŠIRNIJE]Natječaj
Marija Stjepanović / datum: 2. 10. 2020. 09:31

Na temelju članka 126. i članka 127. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17.,  68/18., 98/19. i 64/20.) i članka 95. Statuta Osnovne škole „Dobriša Cesarić“ Osijek, Školski odbor raspisuje

 

NATJEČAJ

za izbor i imenovanje ravnatelja škole

 

Uvjeti:

(1) Za ravnatelja škole može se imenovati osoba koja ispunjava sljedeće nužne uvjete:

 

1. završen studij odgovarajuće vrste za rad na radnom mjestu učitelja, nastavnika ili stručnog suradnika u školskoj ustanovi u kojoj se imenuje za ravnatelja, a koji može biti:

a) sveučilišni diplomski studij ili
b) integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili
c) specijalistički diplomski stručni studij
d) položen stručni ispit za učitelja, nastavnika ili stručnog suradnika, osim u slučaju iz članka 157. stavaka 1. i 2. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

 

 


[OPŠIRNIJE]Obavijest
Marija Stjepanović / datum: 4. 7. 2020. 09:45

Osnovna škola “Dobriša Cesarić” Osijek
Osijek, Neretvanska 10, tel: 031-272-938, fax: 031-275-245
e-mail: ured@os-dcesaric-os.skole.hr  Web stranica: http://os-dcesaric-os.skole.hr
Žiro-račun: Hypo-alpe-adria bank: HR2525000091102036495,  MB: 3013855  Šifra škole: 14-060-014
Klasa:602-02/20-01
Urbroj:2158/21-20-240
U Osijeku 3. srpnja 2020.

Predmet: obavijest kandidatima o izabranom kandidatu na radno mjesto:

 • Spremač/ica, pola  radnog vremena, neodređeno, 1 izvršitelj,

Poštovani,

obavještavamo Vas da je na sjednici Školskog odbora održanoj 30. lipnja 2020. Godine na radno mjesto spremačice  izabrana Suzana Staščik  iz Osijeka.

Ravnateljica škole
Jagoda Koščević, prof


[OPŠIRNIJE]Natječaj
Marija Stjepanović / datum: 5. 6. 2020. 10:01

Na temelju članka 107.  i 114. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19. I 64/20.),  ravnateljica Osnovne škole  „Dobriša Cesarić“, Osijek  objavljuje

NATJEČAJ
za zasnivanje radnog odnosa na poslovima

 • SPREMAČ/ICA–jedan (1) izvršitelj, pola radnog vremena, neodređeno

UVJETI  za zasnivanje radnog odnosa:  prema  Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.  
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

VREDNOVANJE KANDIDATA

Odabiru kandidata s kojim će se zasnovati radni odnos prethodi postupak vrednovanja koji se provodi sukladno odredbama školskog Pravilnika o vrednovanju kandidata za zapošljavnje. Pozivaju se kandidati da u zamolbi izrijekom navedu stečene kompetencije iz članka 16. navedenog Pravilnika koje im se mogu vrednovati te o istom dostave dokaz. Pravilnik o vrednovanju kandidata za zapošljavanje dostupan je na web stranici škole  na poveznici:

http://os-dcesaric-os.skole.hr/pravilnici_zakoni_upute_i_obrasci


[OPŠIRNIJE]Obavijest
Marija Stjepanović / datum: 2. 4. 2020. 21:38

Osnovna škola “Dobriša Cesarić” Osijek
Osijek, Neretvanska 10, tel: 031-272-938, fax: 031-275-245
e-mail: ured@os-dcesaric-os.skole.hr  Web stranica: http://os-dcesaric-os.skole.hr
Žiro-račun: Hypo-alpe-adria bank: HR2525000091102036495,  MB: 3013855  Šifra škole: 14-060-014

Klasa:602-02/20-01
Urbroj:2158/21-20-157
U Osijeku 2. travnja 2020.

Predmet: obavijest kandidatima o izabranom kandidatu na radno mjesto:
- Učitelj/ica razredne nastave, puno radno vrijeme, određeno, 2 izvršitelja/ice,

Poštovani,

obavještavamo Vas da su na sjednici Školskog odbora održanoj 24. ožujka 2020. godine izabrani sljedeći kandidati:

na radno mjesto učitelja/ice  razredne nastave izabrane su:

 • Matea Sopić, magistra primarnog obrazovanja  iz Valpova i
 • Maja Bilić, magistra primarnog obrazovanja  iz Vinkovaca.

Ravnateljica škole
Jagoda Koščević, prof


[OPŠIRNIJE]NATJEČAJ za zasnivanje radnog odnosa
Marija Stjepanović / datum: 24. 2. 2020. 21:21

Na temelju članka 107.  i 114. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18. i 98/19.),  ravnateljica Osnovne škole  „Dobriša Cesarić“, Osijek  objavljuje

NATJEČAJ
za zasnivanje radnog odnosa na poslovima

 

 • UČITELJ/ICA  RAZREDNE NASTAVE– dva (2) izvršitelja, puno određeno radno vrijeme, zamjena za bolovanje

UVJETI za zasnivanje radnog odnosa:
Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa kandidati trebaju ispuniti i posebne uvjete:

- poznavanje hrvatskog jezika i latiničnog pisma,
- odgovarajuću vrstu i razinu obrazovanja sukladno članku 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i sukladno  Pravilniku o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (N.N. 6/19.)

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

VREDNOVANJE KANDIDATA
Odabiru kandidata s kojim će se zasnovati radni odnos prethodi postupak vrednovanja koji se provodi sukladno odredbama školskog Pravilnika o vrednovanju kandidata za zapošljavnje. Pozivaju se kandidati da u zamolbi izrijekom navedu stečene kompetencije iz članka 14. navedenog Pravilnika koje im se mogu vrednovati te o istom dostave dokaz. Pravilnik o vrednovanju kandidata za zapošljavanje dostupan je na web stranici škole  na poveznici:

http://os-dcesaric-os.skole.hr/pravilnici_zakoni_upute_i_obrasci

PREDNOST PRI ZAPOŠLJAVANJU
Kandidat koji ostvaruje  pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, broj 121/17.) uz prijavu na natječaj dužan  je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve dokaze o ostvarivanju prava prednosti prilikom zapošljavanja iz članka 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, navedenim na stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja poveznica:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju u prema  članku  9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, broj 157/13., 152/14. i 39/18.) dužan  je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao  i dokaz o  invaliditetu.
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju  u skladu s člankom  48.f  Zakona o zaštiti civilnih i vojnih invalida rata  (Narodne novine, broj 33/92., 57/92., 77/92., 27/93., 58/93., 2/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01., 103/03. i 148/13.) dužan  je uz prijavu priložiti sve dokaze  o ispunjavanju traženih uvjeta i potvrdu o statusu vojnog/civilnog invalida rata i dokaz o tome na koji je način prestao radni odnos.

Prednost pri zapošljavanju prema posebnim propisima ostvaruje se uz jednake uvjete.

Uz  pisanu  i  vlastoručno  potpisanu  prijavu  na  natječaj  kandidati  su   obvezni  priložiti  slijedeću dokumentaciju:

životopis, dokaz o državljanstvu, diplomu o stečenoj stručnoj spremi, potvrdu  o evidentiranom  radnom stažu i uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak  za neko od kaznenih djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj  i srednjoj školi , ne starije od 6 mjeseci od dana objave natječaja.

Priložene isprave dostavljaju se  isključivo zemaljskom poštom u  neovjerenom presliku  uz obvezu  kandidata da nakon  izbora dostavi izvornike isprava.

ROK za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Priavom na natječaj kandidat daje izričitu privolu OŠ Dobriše Cesarića, kao voditelju zbirke osobnih podataka, da može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati osobne podatke kandidata u svrhu provedbe natječajnog postupka.

Kandidati će biti  obaviješteni o izboru  na web stranici škole na poveznici:

http://os-dcesaric-os.skole.hr/natje_aji u roku trideset  (30)  dana od dana donošenja odluke o izboru.

Pisane prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju  uvjeta iz natječaja  dostaviti  na adresu:

Osnovna  škola  „Dobriša Cesarić“,  Neretvanska 10, 31000 Osijek s naznakom „ za natječaj“.

                                                                                Ravnateljica
Jagoda Koščević,  prof.

KLASA: 112-07/20-01-89
URBROJ: 2158/21-20-100
Osijek,  24. veljače 2020.

Natječaj  je  objavljen na mrežnoj stranici  Osnovne  škole Dobriša Cesarić Osijek i oglasnoj ploči Škole, te mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 24. veljače  i traje do 4. ožujka  2020. godine.


[OPŠIRNIJE]Obavijest kandidatima
Marija Stjepanović / datum: 17. 12. 2019. 17:22

Osnovna škola “Dobriša Cesarić” Osijek
Osijek, Neretvanska 10, tel: 031-272-938, fax: 031-275-245
e-mail: ured@os-dcesaric-os.skole.hr  Web stranica: http://os-dcesaric-os.skole.hr
Žiro-račun: Hypo-alpe-adria bank: HR2525000091102036495,  MB: 3013855  Šifra škole: 14-060-014

Klasa:602-02/19-01
Urbroj:2158/21-19-518
U Osijeku 9. prosinca 2019.

Predmet: obavijest kandidatima o izabranom kandidatu na radno mjesto:

 • Učitelj/ica Matematike, puno radno vrijeme, određeno, 1 izvršitelj,
 • Učitelj/ica razredne nastave, puno radno vrijeme, određeno, 1 izvršitelj,
 • Učitelj/ica Povijest, puno radno vrijeme,  određeno, 1 izvršitelj i
 • Učitelj/ica Glazbene kulture, nepuno radno vrijeme, 27 sati tjedno, neodređeno, 1 izvršitelj

Poštovani,

obavještavamo Vas da su na sjednici Školskog odbora održanoj 2. prosinca 2019. godine izabrani sljedeći kandidati:

Na radno mjesto  učitelja/ice  Matematike izabrana je:

 • Dajana Borojević, magistra  edukacije matematike i informatike iz Osijeka,

na radno mjesto učitelja/ice  razredne nastave izabrana je:

 • Nikolina Morel, magistra primarnog obrazovanja iz Josipovca,

na radno mjesto učitelja/ice  Povijesti izabran je:

 • Dino Kričkić, magistar edukacije povijesti iz Višnjevca i

na radno mjesto učitelja/ice Glazbene kulture izabrana je:

 • Arijana Šmit, magistra glazbene pedagogije iz Osijeka.

 

Ravnateljica škole
Jagoda Koščević, prof


[OPŠIRNIJE]NATJEČAJ za popunu radnih mjesta
Marija Stjepanović / datum: 8. 11. 2019. 19:52

Na temelju članka 107.  i 114. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18. i 98/19.),  ravnateljica Osnovne škole  „Dobriša Cesarić“, Osijek  objavljuje

NATJEČAJ
za zasnivanje radnog odnosa na poslovima

 • UČITELJ/ICA  MATEMATIKE – jedan (1) izvršitelj, puno određeno radno vrijeme,
 • UČITELJ/ICA  POVIJESTI- 1 (jedan) izvršitelj,  puno određeno radno vrijeme.

UVJETI za zasnivanje radnog odnosa:

Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa kandidati trebaju ispuniti i posebne uvjete:

- poznavanje hrvatskog jezika i latiničnog pisma,
- odgovarajuću vrstu i razinu obrazovanja sukladno članku 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i sukladno  Pravilniku o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (N.N. 6/19.)
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

VREDNOVANJE KANDIDATA

Odabiru kandidata s kojim će se zasnovati radni odnos prethodi postupak vrednovanja koji se provodi sukladno odredbama školskog Pravilnika o vrednovanju kandidata za zapošljavnje. Pozivaju se kandidati da u zamolbi izrijekom navedu stečene kompetencije iz članka 14. navedenog Pravilnika koje im se mogu vrednovati te o istom dostave dokaz. Pravilnik o vrednovanju kandidata za zapošljavanje dostupan je na web stranici škole  na poveznici:

http://os-dcesaric-os.skole.hr/pravilnici_zakoni_upute_i_obrasci

PREDNOST PRI ZAPOŠLJAVANJU

Kandidat koji ostvaruje  pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, broj 121/17.) uz prijavu na natječaj dužan  je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve dokaze o ostvarivanju prava prednosti prilikom zapošljavanja iz članka 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, navedenim na stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja poveznica:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju u prema  članku  9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, broj 157/13., 152/14. i 39/18.) dužan  je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao  i dokaz o  invaliditetu.
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju  u skladu s člankom  48.f  Zakona o zaštiti civilnih i vojnih invalida rata  (Narodne novine, broj 33/92., 57/92., 77/92., 27/93., 58/93., 2/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01., 103/03. i 148/13.) dužan  je uz prijavu priložiti sve dokaze  o ispunjavanju traženih uvjeta i potvrdu o statusu vojnog/civilnog invalida rata i dokaz o tome na koji je način prestao radni odnos.
Prednost pri zapošljavanju prema posebnim propisima ostvaruje se uz jednake uvjete.
Uz  pisanu  i  vlastoručno  potpisanu  prijavu  na  natječaj  kandidati  su   obvezni  priložiti  slijedeću dokumentaciju:
životopis, dokaz o državljanstvu, diplomu o stečenoj stručnoj spremi, potvrdu  o evidentiranom  radnom stažu i uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak  za neko od kaznenih djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj  i srednjoj školi , ne starije od 6 mjeseci od dana objave natječaja.
Priložene isprave dostavljaju se  isključivo zemaljskom poštom u  neovjerenom presliku  uz obvezu  kandidata da nakon  izbora dostavi izvornike isprava.

ROK za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Prijavom na natječaj kandidat daje izričitu privolu OŠ Dobriše Cesarića, kao voditelju zbirke osobnih podataka, da može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati osobne podatke kandidata u svrhu provedbe natječajnog postupka.

Kandidati će biti  obaviješteni o izboru  na web stranici škole na poveznici:

http://os-dcesaric-os.skole.hr/natje_aji u roku trideset  (30)  dana od dana donošenja odluke o izboru.

Pisane prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju  uvjeta iz natječaja  dostaviti  na adresu:

Osnovna  škola  „Dobriša Cesarić“,  Neretvanska 10, 31000 Osijek s naznakom „ za natječaj“.

                                                                                                                     

                                                                                Ravnateljica
Jagoda Koščević,  prof.

 

KLASA: 112-07/19-01-89
URBROJ: 2158/21-19-445
Osijek,  8. studenog 2019.

Natječaj  je  objavljen na mrežnoj stranici  Osnovne  škole Dobriša Cesarić Osijek i oglasnoj ploči Škole, te mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 8. studenog 2019.  i traje do 16. studenog  2019. godine.

 


[OPŠIRNIJE]NATJEČAJ za popunu radnih mjesta
Marija Stjepanović / datum: 1. 11. 2019. 19:53

Na temelju članka 107.  i 114. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
(Narodne novine, broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17. i 68/18.),  ravnateljica Osnovne škole  Dobriša Cesarić, Osijek  objavljuje

NATJEČAJ
za zasnivanje radnog odnosa na poslovima

 • UČITELJ/ICA  RAZFREDNE NASTAVE – jedan (1) izvršitelj, puno određeno radno vrijeme,
 • UČITELJ/ICA GLAZBENE KULTURE- 1 (jedan) izvršitelj,  nepuno neodređeno radno vrijeme.

UVJETI za zasnivanje radnog odnosa:
Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa kandidati trebaju ispuniti i posebne uvjete:
- poznavanje hrvatskog jezika i latiničnog pisma,
- odgovarajuću vrstu i razinu obrazovanja sukladno članku 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i sukladno  Pravilniku o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (N.N. 6/19.)
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

VREDNOVANJE KANDIDATA
Odabiru kandidata s kojim će se zasnovati radni odnos prethodi postupak vrednovanja koji se provodi sukladno odredbama školskog Pravilnika o vrednovanju kandidata za zapošljavnje. Pozivaju se kandidati da u zamolbi izrijekom navedu stečene kompetencije iz članka 14. navedenog Pravilnika koje im se mogu vrednovati te o istom dostave dokaz. Pravilnik o vrednovanju kandidata za zapošljavanje dostupan je na web stranici škole  na poveznici:
http://os-dcesaric-os.skole.hr/pravilnici_zakoni_upute_i_obrasci

PREDNOST PRI ZAPOŠLJAVANJU
Kandidat koji ostvaruje  pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, broj 121/17.) uz prijavu na natječaj dužan  je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve dokaze o ostvarivanju prava prednosti prilikom zapošljavanja iz članka 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, navedenim na stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja poveznica:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf


Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju u prema  članku  9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, broj 157/13., 152/14. i 39/18.) dužan  je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao  i dokaz o  invaliditetu.
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju  u skladu s člankom  48.f  Zakona o zaštiti civilnih i vojnih invalida rata  (Narodne novine, broj 33/92., 57/92., 77/92., 27/93., 58/93., 2/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01., 103/03. i 148/13.) dužan  je uz prijavu priložiti sve dokaze  o ispunjavanju traženih uvjeta i potvrdu o statusu vojnog/civilnog invalida rata i dokaz o tome na koji je način prestao radni odnos.
Prednost pri zapošljavanju prema posebnim propisima ostvaruje se uz jednake uvjete.
Uz  pisanu  i  vlastoručno  potpisanu  prijavu  na  natječaj  kandidati  su   obvezni  priložiti  slijedeću dokumentaciju:
životopis, dokaz o državljanstvu, diplomu o stečenoj stručnoj spremi, potvrdu  o evidentiranom  radnom stažu i uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak  za neko od kaznenih djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj  i srednjoj školi , ne starije od 6 mjeseci od dana objave natječaja.
Priložene isprave dostavljaju se  isključivo zemaljskom poštom u  neovjerenom presliku  uz obvezu  kandidata da nakon  izbora dostavi izvornike isprava.
ROK za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja.
Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.
Prijavom na natječaj kandidat daje izričitu privolu OŠ Dobriše Cesarića, kao voditelju zbirke osobnih podataka, da može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati osobne podatke kandidata u svrhu provedbe natječajnog postupka.
Kandidati će biti  obaviješteni o izboru  na web stranici škole na poveznici:
http://os-dcesaric-os.skole.hr/natje_aji u roku trideset  (30)  dana od dana donošenja odluke o izboru.
Pisane prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju  uvjeta iz natječaja  dostaviti  na adresu:
Osnovna  škola  „Dobriša Cesarić“,  Neretvanska 10, 31000 Osijek s naznakom „ za natječaj“.                                                                   

                                                                                Ravnateljica
Jagoda Koščević,  prof.

KLASA: 112-07/19-01-89
URBROJ: 2158/21-19-431
Osijek,  31. listopada  2019.

Natječaj  je  objavljen na mrežnoj stranici  Osnovne  škole Dobriša Cesarić Osijek i oglasnoj ploči Škole, te mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 31. listopada  i traje do 8. studenog  2019. godine.

 


[OPŠIRNIJE]Obavijest kandidatima
Marija Stjepanović / datum: 3. 5. 2019. 10:30

Obavijest kandidatima sudionicima natječaja nalazi se u prilogu.


[OPŠIRNIJE]NATJEČAJ za popunu radnih mjesta
Marija Stjepanović / datum: 27. 3. 2019. 15:59

Natječaj se nalazi u priloženim dokumentima (opširnije).


[OPŠIRNIJE]RSS


preskoči na navigaciju